ALBAYRAK HAZIR BETON

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ
FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Albayrak Hazır Beton San ve Tic Ltd Şti (“Albayrak”) tarafından Şirket yerleşkelerinde kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir.

A-Kişisel Verilerin işlenme amaçları
Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

B-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar Ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait yerleşkelerin güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla(kolluk kuvvetleri, adli makamlar gibi) paylaşılabilecektir.

C- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket yerleşkelerinde yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metin’inde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

D-Veri Sahiplerinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz;

. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

*Kişisel veri sahipleri olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi sitemizde yer alan "Veri Sahibi Başvuru Formu" nu doldurarak, formda belirtilen kanallarla Şirketimize iletebilirsiniz.